Yandex 22.7.1.802

Yandex 22.7.1.802

Yandex – Shareware – Windows
ra khỏi 19 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Yandex là một thanh công cụ hữu ích mà có thể giúp người sử dụng rất nhiều. Yandex là về cơ bản "Nga Google" và có một mô hình kinh doanh rất vững chắc.

Tổng quan

Yandex là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Yandex.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 13.540 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Yandex là 22.7.1.802, phát hành vào ngày 19/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/07/2011. Phiên bản phổ biến nhất là 22.7.1.802, được sử dụng bởi 36 % trong tất cả các cài đặt.

Yandex đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Yandex đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Yandex!

Cài đặt

người sử dụng 13.540 UpdateStar có Yandex cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Yandex
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản